วันศุกร์, 24 มกราคม 2563

ผลการแข่งขัน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาช่างทองหลวง/สาขาวิชาการเครื่องประดับอัญมณี/สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขาวิชาช่างทองหลวง/สาขาวิชาการเครื่องประดับอัญมณี/สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขาเทคโนโลยีศิลปกรรม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    • 1
    • 2