วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ