วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน 2563

รายการการแข่งขัน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม


วิชาเทคนิคพื้นฐาน


พานิชยกรรม / บริหารธุรกิจ


ทักษะพื้นฐาน