วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

ผังการจัดนิทรรศการภายใน งานประชุมวิชาการ อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562

 ผังการจัดนิทรรศการภายใน งานประชุมวิชาการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
และระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562